111Real
   Úvodná stránka    |    Reality    |    Ekonomické služby    |    Kontakt    |   
   Obchodné podmienky    |    Pre našich klientov hľadáme    |    Ponúknite nám    |    Hľadáte byt?
Dnes je 23.6.2018    konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk
 Reality
  Byty
  Rodinné domy
  Podnikateľské priestory
  Pozemky
  Administratívne budovy
  Prenájom
 Ekonomické služby
  Jednoduché účtovníctvo
  Podvojné účtovníctvo
  Daňové priznanie
  Mzdy
 Služby
Na základe zákona o účtovníctve:

Účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou vedie účtovníctvo odo dňa svojho vzniku až do dňa svojho zániku; fyzická osoba vedie účtovníctvo po dobu, počas ktorej podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť.
Účtovná jednotka môže poveriť vedením svojho účtovníctva aj inú právnickú alebo fyzickú osobu.

Poskytujeme firmám spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva na základe osobného pohovoru o podmienkach vykonávania tejto činnosti.

Na základe zákona o dani z prijímov:

Daňovník je povinný podať daňové priznanie.
Daňové priznanie sa podáva do troch mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. V lehote na podanie daňového priznania je daňovník povinný aj daň zaplatiť. Daňovník je povinný v daňovom priznaní si daň vypočítať sám a uviesť tiež prípadné výnimky, oslobodenia, zvýhodnenia, úľavy a vyčísliť ich výšku. Na účely podania daňového priznania je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu ku koncu zdaňovacieho obdobia a predložiť ju správcovi dane v termíne na podanie daňového priznania.

Vypracujeme firmám daňové priznania na základe osobného pohovoru o podmienkach vykonávania tejto činnosti.

Na základe Zákonníka práce:

Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu.
Zo mzdy zamestnávateľ prednostne vykoná zrážky poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie, poistného na zdravotné poistenie, príspevku na poistenie v nezamestnanosti, príspevku na doplnkové dôchodkové poistenie, ktoré je povinný platiť zamestnanec, zrážky preddavku na daň alebo dane, nedoplatku preddavku na daň, nedoplatku na dani, nedoplatku, ktorý vznikol zavinením daňovníka na preddavku na daň a na dani vrátane príslušenstva a nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň z prijímov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov.

Spracujeme firmám mzdovú agendu na základe osobného pohovoru o podmienkach vykonávania tejto činnosti.
  © Copyright 2005-2013 Befam beta s.r.o.

Valid HTML 4.01 Transitional